O projekcie

Wstęp / Idea / Dla kogo / Think Blue. / Zgłoszenia / FAQ

Idea programu

Volkswagen Poznań bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony środowiska. Spółka podejmuje liczne inicjatywy poprawiające świdomość ekologiczną zarówno wśród własnych pracowników, jak i w swoim najbliższym otoczeniu. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest  stworzenie programu "Niebieskie Granty", który wpisuje się w strategię zaangażowania społecznego, którą firma sukcesywnie realizuje.

Celem konkursu "Niebieskie Granty" jest przygotowanie oraz realizacja działań w formie projektu, programu lub instalacji na rzecz poszerzania wiedzy o ochronie przyrody, kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, bioróżnorodności, propagowania aktywnej edukacji ekologicznej w terenie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska na terenie województwa wielkopolskiego.

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie w roku 2017 oraz realizacja w roku 2018 projektów zgodnych z celami konkursu.

Program "Niebieskie Granty" składa się z dwóch niezależnych względem siebie konkursów. Pierwszy z nich skierowany jest do szkół (podstawowych, gimnazjum, średnich- zarówno publicznych jak i prywatnych), przedszkoli oraz organizacji pozarządowych- w szególności do fundacji i stowarzyszeń.

Druga część programu skierowana jest do pracowników Volkswagen Poznań, którzy aktywnie działają w organizacjach lub stowarzyszeniach. Nowością w tegorocznej edycji jest ponadto możliwość zgłoszenia projektów przez szkoły, w których uczą się dzieci pracowników spółki. Warunkiem zgłoszenia projektu jest udział pracownika w przygotowaniu badż realizacji projektu. W obu przypadkach stroną zgłaszająćą projekt jest dane stowarzyszenie lub placówka edukacyjna, a zgłoszone wnioski będą oceniane w tej kategorii, a nie konkursie " ogólnym".

A co można zyskać? Od drugiej edycji pula środków do podziału pomiędzy zwycięskimi projektami wynosi aż 24 000 złotych, przy czym maksymalne wsparcie dla jednego podmiotu wynosi 6000 złotych. W praktyce oznacza to, że najprawdopodobniej wyłonimy cztery zwycięskie projekty. Po raz kolejny oferujemy możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia przy realizacji projektu dzięki bezpłatnemu użyczeniu na okres jednego roku samochodu Volkswagen Caddy, który został wyprodukowany w poznańskiej fabryce.

Hasłem przewodnim programu jest szeroko pojęta ochrona środowiska  naturalnego oraz ekologia. Nie precyzujemy dokładnych wymagań, nie staramy się narzucać konkretnych tematów- wszystko zależy od kreatywności oraz możliwości potencjalnych grantobiorców. Wsród zgłaszanych projektów mogą znaleźć się na przykład projekty związane z wytyczeniem oraz oznakowaniem ścieżki rowerowej, stworzeniem zielonego zakątka w szkole, zaprojektowaniem i wdrożeniem pomysłów związanych z oszczędnością energii, czy też instalacji zachęcającej do selektywnej zbiórki odpadów. Wszystko zatem w Waszych rękach (i głowach!)

Dla Kogo?